شرایط کنسلی

- بیش از 3 ساعت مانده به شروع برنامه 20 درصد از مبلغ بلیط به عنوان جریمه کنسلی کسر و ما بقی قابل بازگشت به مشتری میباشد.

- کمتر از 3 ساعت مانده به شروع برنامه 50 درصد از مبلغ بلیط به عنوان جریمه کنسلی کسر و ما بقی قابل بازگشت به مشتری میباشد.

- کمتر از 2 ساعت مانده به شروع برنامه 80 درصد از مبلغ بلیط به عنوان جریمه کنسلی کسر و ما بقی قابل بازگشت به مشتری میباشد.

- کمتر از 1 ساعت مانده به شروع برنامه بلیط غیر قابل کنسل خواهد بود.

- در شرایط فورس ماژور کل مبلغ بلیط به مشتری بازگشت داده خواهد شد.