تماس با ما

پست الکترونیکی سامانه: info@kishoffer.ir

تلفن راهنمایی خرید و پشتیبانی آفرهای گردشگری در جزیره کیش: ٠٩١٢٣٨٥٥٥٧٥ (١٠ تا ١٥ و ١٨ تا ٢٣ )

تلفن پشتیبانی نرم افزاری سامانه:  44480536-076  در ساعات اداری